Integritetspolicy

Introduktion

Cruitmed värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I den här integritetspolicyn (”Policyn”) finner du information om hanteringen av dina personuppgifter i samband med att du besöker Cruitmeds Kanaler.

Det är viktigt att du tar del av den och förstår Policyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Personuppgiftsansvarig

Cruitmed är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vissa sidor på våra Kanaler innehåller annonser och annat innehåll som länkar tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvariga för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Ifall du klickar på tredje parts annons eller länk ska du vara medveten om att du lämnar Cruitmed och alla personuppgifter som du tillhandahåller därefter omfattas inte av denna Policy. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska dessa företags integritetspolicyer innan några personuppgifter skickas till dem.

 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Cruitmed samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig i samband med att du använder våra Kanaler, t.ex. genomför ett köp, är i kontakt med vår kundtjänst eller utför andra aktiviteter på våra Kanaler.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

  • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
  • personnummer;
  • faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp av en produkt eller tjänst;
  • olika typer av demografisk information, IP-adresser samt teknisk data;
  • information om preferenser och intressen baserat på din användning av Cruitmeds Kanaler;
  • användarnamn och lösenord till våra Kanaler;
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar och/eller;
  • annan Användargenererat innehåll som du aktivt väljer att dela med dig av via våra Kanaler
 

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig

Information som du själv lämnar till oss

Detta är information som du själv lämnar till oss när du besöker eller registrerar dig, eller i övrigt använder våra Kanaler men även i andra situationer, t.ex. när du är i kontakt med kundtjänst eller utför andra aktiviteter på Cruitmed, t.ex. klickar på länkar i digital marknadskommunikation som skickats till dig eller när du på andra sätt är i kontakt med Cruitmed.

Utifrån hur du använder våra Kanaler

När du använder våra Kanaler, så loggas denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar.  Information om vilka typer av annonser som du tittar och klickar på samlar vi också in. Uppgifter om hur länge du använder våra Kanaler och när du senaste använde våra Kanaler får vi också information om. Ifall du har registrerat ett Cruitmedkonto hos oss samlar vi även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. ditt beteende på våra Kanaler och dina val för att ta emot erbjudanden.

Uppgifter från andra källor

Utöver de uppgifter som Cruitmed samlar in från dig kan vi också samla in uppgifter från någon annan, d.v.s.. från tredje part. Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Cruitmed ditt samtycke till datadelning, eller om Cruitmed har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra Kanaler och dit tillhörande Tjänster.

Cookies och platsinformation

Vi samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder våra Kanaler och därmed vilket innehåll du föredrar. Detta i syfte att kunna erbjuda sig mer individanpassade tjänster när du kommer åter till våra Kanaler och använder våra Tjänster. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Cruitmeds Cookiepolicy.

 

Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Cruitmed ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunder som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Notera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

Rättslig förpliktelse:

Denna grund innebär att Cruitmeds behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. krav enligt bokföringslagen.

Avtalsförpliktelser:

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som arbetsgivare, jobbsökande eller annan besökare på våra Kanaler, eller för att i ett senare skede kunna ingå avtal med dig.

Berättigat intresse:

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att vi bedömer att vi har berättigade intressen att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. Det är däribland på denna grund som vi behandlar dina personuppgifter för att förebygga, förhindra och utreda brott.

Samtycke:

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Vänligen notera att ifall du återkallar ditt samtycke, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta tillhandahålla dig vissa tjänster som erbjuds våra Användare.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Cruitmed samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi kortfattat ändamålen med vår behandling samt ger exempel på vilka behandlingsalternativ som sker under respektive ändamål. Notera att vissa av dina personuppgifter även kan behandlas för flera ändamål.

För att möjliggöra för oss att erbjuda dig våra Tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra Tjänster, t.ex. när du vill lämna ett omdöme om ett företag, skapa ett Cruitmedkonto eller för att vi ska kunna ta betalt.

Tillhandahåll och hantera Cruitmedkonto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. skapa ditt Cruitmedkonto, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden.

Lämna anpassad information, erbjudanden samt ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig som inte har ett Cruitmedkonto

Vi på Cruitmed vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker våra Kanaler och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa och erbjuda dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring.

Vi kan anpassa vår kommunikation med dig utifrån vad vi tror är relevant för dig. Vi skickar också ut tips samt nyheter till dig via våra Kanaler för att informera dig om våra Tjänster och visa rekommendationer, baserat på din tidigare användning av Cruitmed.

För att vi ska kunna leverera reklam av hög kvalitet, bland annat genom att begränsa antalet gånger du får se samma budskap, använder vi oss av olika mätinstrument. Dessa instrument gör det lättare för oss att säkerställa att du inte får se alltför mycket reklam. Vi gör även mätningar för att kunna följa upp resultatet av reklamen t.ex. hur många som klickar på annonserna.

Hantera ärenden som kommer in till vår kundservice eller andra supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa Användarens identitet, utreda klagomål och supportärenden samt besvara frågor som kommer in till kundtjänst. Den inbegriper även andra supportfunktioner såväl per mail, telefon och via digitala kanaler.

Tillhandahålla en trygg och säker plattform

För oss är det väldigt viktigt att tillse att Cruitmed är en säker plattform. Vi arbetar därför aktivt med att ta bort falska konton och oriktiga omdömen och all annan form av missbruk av vår plattform. Med missbruk åsyftar vi däribland upprättande av falska företagsprofiler, användarkonton och omdömen om företag som inte är sanningsenliga. Vi kommer därför, däribland, att granska alla omdömen som lämnas för att tillse att dessa uppfyller de krav vi har på att omdömena som lämnas är korrekta, inte kränkande eller på annat sätt, enligt Cruitmeds bedömning, är oacceptabelt.

Utvärdera, utveckla och förbättra Cruitmeds Tjänster

För att vi ska kunna erbjuda dig så bra tjänster som möjligt behöver vi registrera och analysera hur du använder våra Tjänster. Dessa aktiviteter är viktiga för Cruitmeds fortsatta utveckling och produktförbättring. Vi försöker också förbättra din totala upplevelse, så att du t.ex. snabbare kommer åt just den information du söker.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på sådan behandling är att vi lagrar uppgifter för bokföringsändamål och att vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad vi finner nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, kundförhållande, annat åtagande eller rättsligt anspråk mellan dig och Cruitmed kan göras gällande och viss tid därefter. Det innebär även att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.

Vi genomför regelbundet gallringar och raderar eller avidentifierar därigenom dina personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Med avidentifierar avses här ett säkert sätt som medför att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig.

 

Biträden och överföring av personuppgifter

Cruitmed kan komma att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, vilket är företag som bistår Cruitmed med att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Cruitmeds räkning och innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter till dem.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i denna Policy och att lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning vidtagits.

Vi behandlar främst personuppgifter inom EU/EES. Vi kan dock komma att använda oss av personuppgiftsbiträden som är etablerade i USA, dvs. ett (”tredje land”). I dess fall ansvarar Cruitmed för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet ifråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. 

 

 

Dina rättigheter

Du har som registrerad flera rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter och ifall du vill göra dessa gällande är du välkommen att kontakta oss via våra Kanaler eller genom att skicka ett mail till oss på: legal@cruitmed.com

Dina rättigheter kan sammanfattas enligt följande:

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få ut information om t.ex. vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, hur dessa används och vem som har åtkomst till dem och varför. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att kunna säkerställa en effektiv hantering av din begäran och vidare, att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan närsomhelst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett Cruitmedkonto eller genom att kontakta vår kundtjänst på info@cruitmed.com. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. För att skydda din integritet och dina kontaktuppgifter kan vi komma att kräva att du ska identifiera dig i anslutning till sådan assistans.

Rätt till radering

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran avseende radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från t.ex. bokföringslagstiftningen. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. T.ex. genom att dra tillbaka del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. (s.k. dataportabilitet) En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan se automatiserat.

 

Kontakta Datainspektionen

I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan närsomhelst vända dig till dem om du vill ha allmän information eller vill lämna klagomål för att du anser att ett företag behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter mycket viktig för oss på Cruitmed. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och korrekt sätt. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda våra Användares integritet och har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom t.ex. olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna Policy. Den nya versionen kommer i sådant fall att publiceras på vår Webbplats. Du bör därför läsa igenom denna Policy med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. När vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kommer vi, via e-post eller på annat sätt som Cruitmed finner lämpligt, att kontakta dig för att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Vi kan komma att meddela dig i förväg. Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor kopplade till denna Policy eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna Policy, kan du kontakta oss på följande mailadress: legal@cruitmed.com

Den senaste versionen av vår Integritetspolicy finns på den här sidan.

Policyn uppdaterades senast 2020-02-05.