Användarvillkor

1. Inledande bestämmelser och definitioner

1.1 Tack för att du valt att använda Cruitmed! Vi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att jämföra och recensera arbetsgivare samt automatisera ditt jobbsökande inom sjukvården och life science.

Cruitmed tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer under namnet Cruitmed, bland annat www.cruitmed.com (”Cruitmeds Kanaler” eller ”Kanaler”). För användning av Cruitmeds Kanaler gäller dessa Användarvillkor.

 • Följande definitioner gäller för dessa Villkor
 1. ”Användarvillkor” avser dessa Användarvillkor.
 2. ”Användare” avser Arbetsgivare, Jobbsökande eller någon annan som använder Cruitmeds Kanaler och därmed är bunden av dessa Användarvillkor.
 3. ”Arbetsgivaren” avser den näringsidkaren som ingått ett avtal med Cruitmed rörande skapandet av ett Cruitmedkonto för Arbetsgivare och nyttjandet av andra företagsrelevanta tjänster.
 4. ”Cruitmedkonto för Arbetsgivare” avser ett konto för Arbetsgivare och dit tillhörande tjänster såsom t.ex. företagssida.
 5. ”Cruitmedkonto för Jobbsökande” avser ett konto för Jobbsökande och dit tillhörande tjänster.
 6. ”Jobbsökande” avser den individ som använder Cruitmeds Kanaler i syfte att söka anställning.

1.3 Användarvillkoren är juridiskt bindande mellan Användaren och Cruitmed. Genom att använda Cruitmeds Kanaler godkänner du som Användare dessa Användarvillkor i den senaste versionen som uppdateras regelbundet och återfinns på Cruitmeds Kanaler. Användaren bör därför se över dessa Användarvillkor regelbundet då de kan ha ändrats sedan ditt senaste besök. Ifall vi gör väsentliga ändringar som kräver Användarens samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

1.4 Begreppen ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”våra” när de används i dessa Användarvillkor åsyftar Cruitmed. Begreppen ”du”, ”din” och ”dina” när de används i dessa Användarvillkor betyder alla Användare av Cruitmeds Kanaler.

2. Personuppgifter

För att vi ska kunna ge Användaren tillgång till våra Kanaler behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om Användaren. I Cruitmeds integritetspolicy finns t.ex. information om vilken information vi samlar in, hur vi använder Användarens personuppgifter och vilka rättigheter Användaren har.  Vi uppmanar Användaren att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn.

 

3. Förutsättningar för att du ska kunna använda våra Kanaler

För att ingå avtal om Cruitmeds Kanaler måste Användaren vara 16 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer, företag eller andra som tidigare brutit mot Användarvillkoren, andra villkor som Cruitmed haft eller för närvarande har eller lagar och regler. För det fall Användaren registrerar ett Företag, intygar Användaren att Användaren har behörighet att binda Företaget till dessa Användarvillkor.

Cruitmed förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Användare som missbrukar, manipulerar eller använder Cruitmeds Kanaler i strid med Användarvillkoren. Aktuell bedömning sker alltid utifrån Cruitmeds egna värdering.

4. Cruitmedkonto och Användargenererat innehåll

4.1 Användargenererat innehåll

4.1.1 Allmänt

I dessa Villkor faller allt innehåll som en Användare lägger upp och/eller skapar via Cruitmeds Kanaler, som t.ex. bilder och texter in under begreppet (”Användargenererat innehåll”). Användaren garanterar vid åtkomst och användning av Cruitmeds Kanaler däribland följande:

 1. a) att du har alla nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.
 1. b) att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet, tex. via bild eller namn, är medveten om hur materialet kommer att användas och att de godkänt att deras personuppgifter förekommer i det Användargenererade innehållet och att Cruitmed kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.
 1. c) att Användaren inte ska överföra, publicera, distribuera eller lagra material som bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning, annan tillämplig lag eller som strider mot Cruitmeds Integritetspolicy.
 1. d) att Användaren inte ska samla in, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på annat sätt använda innehåll på Cruitmeds Kanaler annat än då detta tillåts enligt dessa Användarvillkor.
 1. e) att Användaren inte ska utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Cruitmeds Kanalers infrastruktur
 1. f) att Användaren inte ska bryta mot eller försöka bryta mot Cruitmeds säkerhetsarrangemang, däribland t.ex. försöka testa sårbarheten hos Cruitmeds Kanalers system.

Detta är inte en uttömmande lista utan får endast ses som exemplifierande för vilken användning som inte får förekomma på våra Kanaler. Du ansvarar själv som Användare för att den information som du lägger upp, tex. på den omdömestjänst som Cruitmed tillhandahåller, inte strider mot gällande lagar och regler. Du som Användare är personligen ansvarig för den information du lägger upp.

4.1.2 Rättigheter

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Cruitmeds Kanaler ger Användaren Cruitmed en kostnadsfri, evig och obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. Användaren ger även Cruitmed rätt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners och andra. Cruitmed får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte eller på annat sätt som Cruitmed finner nödvändigt. Cruitmeds rättigheter kvarstår även efter det Användargenererade innehållet tagits bort från våra Kanaler och avtalet mellan Cruitmed och Användaren avslutats.

4.2 Cruitmedkonto för Arbetsgivare

4.2.1 Allmänt

Cruitmedkonto för Arbetsgivare omfattas av hela punkten 4 och Användarvillkoren i övrigt. Däremot finns även vissa specifika regler som endast gäller Cruitmedkonton för Arbetsgivare. För att skapa ett Cruitmedkonto för Arbetsgivare måste Arbetsgivaren följa våra regler. Cruitmed förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av personer och företag som missbrukar, manipulerar eller använder Cruitmeds Kanaler i strid med Användarvillkoren.

Samtliga Cruitmedkonton för Arbetsgivare granskas innan publicering. För det fall t.ex. en företagssida inte klarar granskningen ges Arbetsgivaren en möjlighet att justera för ny granskning. För det fall en företagssida inte klarar den andra granskningen sker inte återbetalning av avgiften.

Cruitmed får avstå från att publicera ett Cruitmedkonto och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand informera Arbetsgivaren, blockera eller ta bort ett Cruitmedkonto inklusive företagssidan och andra dit tillhörande tjänster ifall Cruitmed anser att dessa bryter mot Användarvillkoren.

Att ett Cruitmedkonto för Arbetsgivare blockeras eller tas bort enligt punkten ovan medför inte att Arbetsgivaren har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.

Genom att tillhandahålla information till Cruitmeds Kanaler ger Arbetsgivaren, till Cruitmed en kostnadsfri, evig och icke-exklusiv rätt för Cruitmed att använda, bearbeta, distribuera Arbetsgivarens innehåll, däribland företagssidan. Vid skapandet av ett Cruitmedkonto för Arbetsgivare ger Arbetsgivaren även Cruitmed och dess samarbetspartners obegränsad rätt att fritt förfoga över innehållet enligt reglerna för Användargenererat innehåll i punkten 4.1, inklusive rätten att nyttja Arbetsgivarens logga även efter att Arbetsgivaren avslutat sitt konto hos oss. Cruitmed har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.

4.2.2 Avgifter och betalningsvillkor

För tjänster riktade till Arbetsgivare debiterar Cruitmed den avgift som anges i beställningsformuläret. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

Cruitmeds avgifter betalas antingen med kort i samband med att Tjänst beställs eller mot Faktura. Cruitmed kan endast erbjuda betalning mot faktura till företag med svenskt organisationsnummer. Fakturan ska betalas inom 14 till 30 dagar från fakturadatum beroende på vad som anges i fakturan.

För system med årlig betalning sker automatisk förnyelse årsvis på samma månad och dag som startfakturan skickades.  

Cruitmed förbehåller sig alltid rätten att kräva att betalning sker med kort eller på annat sätt är Cruitmed tillhanda innan publicering av t.ex. företagssidan.

Vid Arbetsgivarens dröjsmål med betalning har Cruitmed rätt att:

 1. a) erhålla dröjsmålsränta
 2. b) debitera påminnelseavgift
 3. c) helt eller delvis avbryta eller begränsa företagets åtkomst till Cruitmeds Kanaler
 4. d) neka användning helt eller delvis av Cruitmeds Kanaler
4.2.3 Uppsägning

En Arbetsgivare har ingen rätt att säga upp en Tjänst på grund av att man mottagit ett omdöme man inte gillar via vår omdömestjänst. Inte heller har ett företag i övrigt rätt att begära att omdömen raderas, ifall inte innehållet på något sätt strider mot dessa Användarvillkor, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Cruitmeds principer och bedömning av vad som är tillåtet.

För uppsägning av system med årlig betalning bör Arbetsgivare kontakta Cruitmed som senast 14 dagar innan förnyelsedatum för att avbryta automatisk förnyelse.

 

4.3 Granskning och kontroll

Cruitmed förbehåller sig rätten att granska allt Användargenererat innehåll och att neka eller ta bort innehåll för att det bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Cruitmeds principer och bedömning av vad som är tillåtet.

Cruitmed förbehåller sig vidare rätten att ta bort personer som inte följer Användarvillkoren eller i övrigt, enligt Cruitmeds egen bedömning, agerar på ett sätt som vi inte finner är acceptabelt. Kontroller genomförs löpande, t.ex. för att verifiera identiteten hos företagsrepresentanter. Ifall man inte väljer att medverka till en sådan kontroll kan vederbörande förlora sin åtkomst till hela eller delar av Cruitmeds Kanaler.

4.4 Cruitmed omdömestjänst

I Cruitmeds omdömesfunktion kan vissa skriva omdömen om företag. För att du ska kunna skriva ett omdöme behöver du lämna viss grundläggande information om dig själv men även svara på ett antal kontrollfrågor för att vi ska kunna säkerställa din identitet. Ifall inte komplett information ges, kommer omdömet inte att kunna lämnas.

Notera att bara för att du lämnat ett omdöme så innebär inte detta att omdömet även kommer att publiceras. Omdömen som skrivs granskas av Cruitmed innan publicering och ifall vi finner att omdömet bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller Cruitmeds principer och bedömning av vad som är tillåtet, så kan Cruitmed välja att inte publicera omdömet. Cruitmed förbehåller sig rätten att stänga av Användare som inte följer reglera för omdömestjänsten.

4.5 Marknadsföring

Användaren samtycker till att Cruitmed eller annan samarbetspartner till Cruitmed, kontaktar Användaren i syfte att marknadsföra Cruitmeds Kanaler. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier, per telefon eller på annat sätt i enlighet med Cruitmeds Integritetetspolicy.

5. Överträdelse av Användarvillkoren

Vi avgör om Användare har åsidosatt sina skyldigheter enligt Användarvillkoren. När en överträdelse av Användarvillkoren har inträffat, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser är lämpliga, som kan inkludera alla eller någon av dessa åtgärder:

 • Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av Användares rätt att använda del av eller Cruitmeds Kanaler i deras helhet;
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av allt material som Användaren lagt upp på våra Kanaler;
 • Ge Användaren ett varningsmeddelande om att omedelbart upphöra och/eller avhjälpa en sådan överträdelse;
 • Rättsliga förfaranden mot Användaren för återbetalning av alla kostnader för skadestånd (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) till följd av överträdelsen;
 • Alla ytterligare rättsliga åtgärder mot Användaren;
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser nödvändigt.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av Användarvillkoren. De möjliga åtgärder vi kan vidta ifall Användaren bryter mot detta Avtal är inte begränsade till de som beskrivs i Användarvillkoren, och vi kan därför komma att vidta alla andra åtgärder som vi rimligen anser vara lämpliga.

6. Cruitmeds ansvar och skyldigheter

6.1 Om inte annat uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor har Cruitmed inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Cruitmeds Kanaler är korrekt, relevant och fullständigt.

6.2 Cruitmed har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på Cruitmeds Kanaler som strider mot dessa Användarvillkor.

6.3 Cruitmed vill alltid tillhandahålla bästa möjliga tjänst för våra Användare. Dock garanterar vi inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Cruitmeds Kanaler. Driften av Cruitmeds Kanaler kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Cruitmeds kontroll, t.ex. tekniska problem och angrepp utifrån, och Cruitmed ställer inga garantier gällande Cruitmed Kanalers funktion eller tillgänglighet. Cruitmed kan inte heller göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt kan drabba eller har drabbat Användare med anledning av sådana störningar, problem eller fel.

6.4 Ifall t.ex. en företagssida inte publiceras i enlighet med dessa Användarvillkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på Cruitmed är Cruitmeds ansvar för detta gentemot Arbetsgivaren, begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för Tjänsten. Cruitmeds ansvar i detta avseende är begränsat till direkta skador som en följds av vårdslöshet från Cruitmeds sida och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data, Användarens ersättningsskyldighet till tredje man, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.

6.5 Arbetsgivaren är införstådd med och accepterar att Cruitmed inte kan garantera ett visst antal besökare på Cruitmeds Kanaler och bär inget ansvar för sådan variation.

6.6 Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Cruitmed inom tre månader från den dag då Användaren fått eller borde ha fått kännedom om omständighet på vilket talan grundas.

6.7 Användare kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Cruitmed än vad som anges i dessa Användarvillkor.


7. Force majeure

Cruitmed har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Cruitmed kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Cruitmeds kontroll som Cruitmed inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Cruitmed inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


8. Skadeersättning

Användare åtar sig att hålla Cruitmed helt skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet

9. Immateriella rättigheter

Cruitmed innehar äganderätt, upphovsrätt samt alla övriga rättigheter kopplade till alla texter, bilder, designer och övrigt material och information som återfinns på Cruitmeds Kanaler. Detsamma gäller för den bakomliggande programkoden för Cruitmeds Kanaler. Inget av detta material eller information får användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Cruitmeds Kanaler.  Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Cruitmeds immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra ett brott mot Användarvillkoren, vara brottsligt. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

Användare får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Cruitmeds Kanaler utan föregående skriftligt tillstånd från Cruitmed. Om Användare skriver ut eller laddar ner något material från Cruitmeds Kanaler i strid med Användarvillkoren upphör Användarens rätt att använda Cruitmeds Kanaler omedelbart och Användaren måste efter vårt val returnera eller förstöra alla kopior av materialet som Användaren gjort. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i dessa Användarvillkor eller någon uttrycklig skriftlig licens är reserverat, d.v.s. utgör Cruitmeds exklusiva egendom. För all annan användning av vårt innehåll och bild måste du innan användning kontakta oss och få vårt skriftliga godkännande.

All användning, inklusive, men inte begränsat till, inramning, metataggar eller annan text som använder Cruitmeds logotyp eller Cruitmed-namnet, är strängt förbjudet utan vårt skriftliga godkännande.

10. Överlåtelse

10.1 Användaren äger ingen rätt att utan Cruitmeds skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

10.2 Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner Användaren att Cruitmed har rätt att utan Användarens samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag helt eller delvis

11. Förändringar i Cruitmeds Kanaler

Cruitmed kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Kanaler och där inbegripandes Tjänster eller ersätta Tjänster med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Cruitmed rätten att avsluta Användarens tillgång till Cruitmeds Kanaler, vilket kommer att ske efter att Användaren har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till Användarens registrerade e-postadress. Användaren har ingen rätt till ersättning för att Cruitmeds Kanaler förändras.

12. Cookies

Våra Kanaler innehåller s.k. cookies. Enligt tillämplig lagstiftning ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies kan undvikas. För mer information om hur Cruitmed använder cookies, se vår Cookiepolicy.

 

13. Allmän information

13.1 Ändringar i Användarvillkoren

Cruitmed kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

13.2 Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol.

13.3 Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss endera via vårt kontaktformulär på www.cruitmed.com eller genom att skicka ett mail direkt till oss på: info@cruitmed.com.

Den senaste versionen av våra Användarvillkor finns på den här sidan.

Villkoren uppdaterades senast 2020-02-05.